C13-01 四檢行定 《分別四檢行定經》

中阿含177經 南傳:   關涉主題:實踐/定的進退

中阿含177/說經(心品)(莊春江標點)

 我聞如是:

 一時,佛遊拘樓瘦劍摩瑟曇拘樓都邑。

 爾時,世尊告諸比丘:

 「我今當為汝等說法,初妙、中妙、竟亦妙,有義、有文,具足清淨顯現梵行,名四種說經。如四種說經分別其義,諦聽!諦聽!善思念之,我今當說。」

 時,諸比丘受教而聽。

 佛言:

 「云何四種說經分別其義?若有比丘所行、所相、所標,離欲、離惡不善之法,有覺、有觀,離生喜、樂,得初禪成就遊。彼不受此行,不念此相、標,唯行欲樂相應念想退轉具。彼比丘應當知:『我生此法,不住、不進,亦復不厭,我生此法而令我退,然,我此定不得久住。』彼比丘應如是知。(註:劣分攝)

 復次,比丘所行、所相、所標,離欲、離惡不善之法,有覺、有觀,離生喜、樂,得初禪成就遊。彼受此行,念此相、標,立念如法,令住一意。彼比丘應當知:『我生此法,不退、不進,亦復不厭,我生此法能令我住,而我此定必得久住。』彼比丘應如是知。 (註:勝分攝)

 復次,比丘所行、所相、所標,離欲、離惡不善之法,有覺、有觀,離生喜、樂,得初禪成就遊。彼不受此行,不念此相、標,唯行第二禪相應念想昇進具。彼比丘應當知:『我生此法,不退、不住,亦復不厭,我生此法令我昇進,如是,不久當得第二禪。』彼比丘應如是知。  (註:殊勝分攝)

 復次,比丘所行、所相、所標,離欲、離惡不善之法,有覺、有觀,離生喜、樂,得初[][]成就遊。彼不受此行,不念此相、標,唯行滅息相應念想無欲具。彼比丘應當知:『我生此法,不退、不住,亦不昇進,我生此法能令我厭,如是,不久當得漏盡。』彼比丘應如是知。  (註:最勝分攝)

 復次,比丘所行、所相、所標,覺、觀已息,內[][]、一心,無覺、無觀,定生喜、樂,得第二禪成就遊。彼不受此行,不念此相、標,唯行初禪相應念想退轉具。彼比丘應當知:『我生此法,不住、不進,亦復不厭,我生此法而令我退,然,我此定不得久住。』彼比丘應如是知。 (註:劣分攝)

 復次,比丘所行、所相、所標,覺、觀已息,內[][]、一心,無覺、無觀,定生喜、樂,得第二禪成就遊。彼受此行,念此相、標,立念如法,令住一意。彼比丘應當知:『我生此法,不退、不進,亦復不厭,我生此法能令我住,而我此定必得久住。』彼比丘應如是知。  (註:勝分攝)

 復次,比丘所行、所相、所標,覺、觀已息,內[][]、一心,無覺、無觀,定生喜、樂,得第二禪成就遊。彼不受此行,不念此相、標,唯行第三禪相應念想昇進具。彼比丘應當知:『我生此法,不退、不住,亦復不厭。我生此法令我昇進,如是,不久當得第三禪。』彼比丘應如是知。 (註:殊勝分攝)

 

 復次,比丘所行、所相、所標,覺、觀已息,內[][]、一心,無覺、無觀,定生喜、樂,得第二禪成就遊。彼不受此行,不念此相、標,唯行滅息相應念想無欲具。彼比丘應當知:『我生此法,不退、不住,亦不昇進,我生此法能令我厭,如是,不久當得漏盡。』彼比丘應如是知。 (註:最勝分攝)

 

 復次,比丘所行、所相、所標,離於喜欲,捨無求遊,正念、正智而身覺樂,謂:聖所說、聖所捨、念、樂住[?],得第三禪成就遊。彼不受此行,不念此相、標,唯行第二禪相應念想退轉具。彼比丘應當知:『我生此法,不住、不進,亦復不厭,我生此法而令我退,然,我此定不得久住。』彼比丘應如是知。

 復次,比丘所行、所相、所標,離於喜欲,捨無求遊,正念、正智而身覺樂,謂:聖所說、聖所捨、念、樂住[?],得第三禪成就遊。彼受此行,念此相、標,立念如法,令住一意。彼比丘應當知:『我生此法,不退、不進,亦復不厭,我生此法能令我住,而我此定必得久住。』彼比丘應如是知。

 復次,比丘所行、所相、所標,離於喜欲,捨無求遊,正念、正智而身覺樂,謂:聖所說、聖所捨、念、樂住[?],得第三禪成就遊。彼不受此行,不念此相、標,唯行第四禪相應念想昇進具。彼比丘應當知:『我生此法,不退、不住,亦復不厭,我生此法令我昇進,如是,不久當得第四禪。』彼比丘應如是知。

 復次,比丘所行、所相、所標,離於喜欲,捨無求遊,正念、正智而身覺樂,謂:聖所說、聖所捨、念、樂住[?],得第三禪成就遊。彼不受此行,不念此相、標,唯行滅息相應念想無欲具。彼比丘應當知:『我生此法,不退、不住,亦不昇進,我生此法能令我厭,如是,不久當得漏盡。』彼比丘應如是知。 

 

    復次,比丘所行、所相、所標,樂滅、苦滅,喜、憂本已滅,不苦不樂、捨念清淨,得第四禪成就遊。彼不受此行,不念此相、標,唯行第三禪相應念想退轉具。彼比丘應當知:『我生此法,不住、不進,亦復不厭,我生此法而令我退,然,我此定不得久住。』彼比丘應如是知。

 復次,比丘所行、所相、所標,樂滅、苦滅,喜、憂本已滅,不苦不樂、捨念清淨,得第四禪成就遊。彼受此行,念此相、標,立念如法,令住一意。彼比丘應當知:『我生此法,不退、不進,亦復不厭,我生此法能令我住,而我此定必得久住。』彼比丘應如是知。

 復次,比丘所行、所相、所標,樂滅、苦滅,喜、憂本已滅,不苦不樂、捨念清淨,得第四禪成就遊。彼不受此行,不念此相、標,唯行無量空處相應念想昇進具。彼比丘應當知:『我生此法,不退、不住,亦復不厭,我生此法令我昇進,如是,不久當得無量空處。』彼比丘應如是知。

 復次,比丘所行、所相、所標,樂滅、苦滅,喜、憂本已滅,不苦不樂、捨念清淨,得第四禪成就遊。彼不受此行,不念此相、標,唯行滅息相應念想無欲具。彼比丘應當知:『我生此法,不退、不住,亦不昇進,我生此法能令我厭,如是,不久當得漏盡。』彼比丘應如是知。

 

    復次,比丘所行、所相、所標,度一切色想,滅有對想,不念若干想,無量空,是無量空處成就遊。彼不受此行,不念此相、標,唯行色樂相應念想退轉具。彼比丘應當知:『我生此法,不住、不進,亦復不厭,我生此法而令我退,然,我此定不得久住。』彼比丘應如是知。

 復次,比丘所行、所相、所標,度一切色想,滅有對想,不念若干想,無量空,是無量空處成就遊。彼受此行,念此相、標,立念如法,令住一意。彼比丘應當知:『我生此法,不退、不進,亦復不厭,我生此法能令我住,而我此定必得久住。』彼比丘應如是知。

 復次,比丘所行、所相、所標,度一切色想,滅有對想,不念若干想,無量空,是無量空處成就遊。彼不受此行,不念此相、標,唯行無量識處相應念想昇進具。彼比丘應當知:『我生此法,不退、不住,亦復不厭,我生此法令我昇進,如是,不久當得無量識處。』彼比丘應如是知。

 復次,比丘所行、所相、所標,度一切色想,滅有對想,不念若干想,無量空,是無量空處成就遊。彼不受此行,不念此相、標,唯行滅息相應念想無欲具。彼比丘應當知:『我生此法,不退、不住,亦不昇進,我生此法能令我厭,如是,不久當得漏盡。』彼比丘應如是知。

 

    復次,比丘所行、所相、所標,度一切無量空處,無量識,是無量識處成就遊。彼不受此行,不念此[][]、標,唯行無量空處相應念想退轉具。彼比丘應當知:『我生此法,不住、不進,亦復不厭,我生此法而令我退,然,我此定不得久住。』彼比丘應如是知。

 復次,比丘所行、所相、所標,度一切無量空處,無量識,是無量識處成就遊。彼受此行,念此相、標,立念如法,令住一意。彼比丘應當知:『我生此法,不退、不進,亦復不厭,我生此法能令我住,而我此定必得久住。』彼比丘應如是知。

 復次,比丘所行、所相、所標,度一切無量空處,無量識,是無量識處成就遊。彼不受此行,不念此相、標,唯行無所有處相應念想昇進具。彼比丘應當知:『我生此法,不退、不住,亦復不厭,我生此法令我昇進,如是,不久當得無所有處。』彼比丘應如是知。

 復次,比丘所行、所相、所標,度一切無量空處,無量識,是無量識處成就遊。彼不受此行,不念此相、標,唯行滅息相應念想無欲具。彼比丘應當知:『我生此法,不退、不住,亦不昇進,我生此法能令我厭,如是,不久當得漏盡。』彼比丘應如是知。

 復次,比丘所行、所相、所標,度一切無量識處,無所有,是無所有處成就遊。彼不受此行,不念此相、標,唯行無量識處相應念想退轉具。彼比丘應當知:『我生此法,不住、不進,亦復不厭,我生此法而令我退,然,我此定不得久住。』彼比丘應如是知。

 復次,比丘所行、所相、所標,度一切無量識處,無所有,是無所有處成就遊。彼受此行,念此相、標,立念如法,令住一意。彼比丘應當知:『我生此法,不退、不進,亦復不厭,我生此法能令我住,而我此定必得久住。』彼比丘應如是知。

 復次,比丘所行、所相、所標,度一切無量識處,無所有,是無所有處成就遊。彼不受此行,不念此相、標,唯行非有想非無想處相應念想昇進具。彼比丘應當知:『我生此法,不退、不住,亦復不厭,我生此法令我昇進,如是,不久當得非有想非無想處。』彼比丘應如是知。

 復次,比丘所行、所相、所標,度一切無量識處,無所有,是無所有處成就遊。彼不受此行,不念此相、標,唯行厭相應念想無欲具。彼比丘應當知:『我生此法,不退、不住,亦不昇進,我生此法能令我厭,如是,不久當得漏盡。』彼比丘應如是知。有想有知,齊是得知,乃至非有想非無想處行餘第一有。行禪比丘者,從是起當為彼說。」

 佛說如是,彼諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。

 

子五、四檢行定

 

A、總說四檢行定(簡單說明:應對八種定,作四種相的檢驗)

 

一、復次,如分別四檢行定經中,由四種相,檢行一切三摩地等。謂此等持是順退分,乃至此是順決擇分。

 

二、云何檢行?

謂此是劣分、此是勝分、此殊勝分、此最勝分,如其次第。

 

★對於上二界的八種定,應以四種相檢驗之。

1. 順退分--------劣分

2. 順住分--------勝分

3. 順勝進分-----殊勝分

4. 順決擇分-----最勝分

 

★乃至:它是「此是順住分、此是順勝進分」之略詞。

 

★八種定,各有四種相。

 

★已得初禪者,有四種相。

 1. 可能是劣分 (三摩地:退墮)

 2. 可能是勝分 (三摩地:堅住)

 3. 可能是殊勝分(三摩地:勝進)

 4. 可能是最勝分(三摩地:趣涅槃,入見道位)

 

 ★已得:二禪、三禪、四禪、空無邊處、識無邊處、無所有處,上列六者,三摩地的四種相,同初禪。

 

 ★已得非想非非想處者:僅兩種相。

 1. 可能是劣分

  2. 可能是勝分

  3. 沒有殊勝分(因為沒有更上一層的三摩地可勝進)

  4. 沒有最勝分(非無漏九地之一,無法修出世間勝觀)

 

B、別說四檢行定(再詳細說明之)

此復云何?

 

檢驗此三摩地為:劣分(禪定將會退步)

謂修定者,從初靜慮處還退出已,

1. 於諸靜慮不復樂入,亦不思惟此行、狀、相。

2. 然欲俱行想作意數數現前,如先所說,從彼起已隨念愛味。

★當於爾時,修靜慮者,應自檢行:我三摩地今成退劣。

 

★文中,「從初靜慮還退出已」,

1. 從初靜慮:  即指八種定當中的某一種定。

2. 還退出已:指出定。

 

★八種定,皆有劣分的情況(禪定將會退步)

★一、已得初禪者,從初禪的定中,出定之後:

1. 於初禪不復樂入,亦不思惟初禪的行、狀、相;

2. 又,貪愛欲界之欲。

★此時,應自檢行:此初禪已成劣分。

 

★二、已得二禪者,從二禪的定中,出定之後:

1. 於二禪不復樂入,亦不思惟二禪行、狀、相;

2. 又,貪愛初禪之欲。

★此時,應自檢行:此二禪已成劣分。

 

★三、已得三禪者,從三禪的定中,出定之後:

1. 於三禪不復樂入,亦不思惟三禪的行、狀、相;

2. 又,貪愛二禪之欲。

★此時,應自檢行:此三禪已成劣分。

 

★四、已得四禪者,從四禪的定中,出定之後:

1. 於四禪不復樂入,亦不思惟四禪的行、狀、相;

2. 又,貪愛三禪之欲。

★此時,應自檢行:此四禪已成劣分。

 

★五、已得空無邊處者,從其定中,出定之後:

1. 於空無邊處不復樂入,亦不思惟此處的行、狀、相;

2. 又,貪愛色界之欲。

★此時,應自檢行:此空無邊處定,已成劣分。

 

★六、已得識無邊處者,從其定中,出定之後:

1. 於識無邊處不復樂入,亦不思惟此處的行、狀、相;

2. 又,貪愛空無邊處之欲。

★此時,應自檢行:此識無邊處定,已成劣分。

 

★七、已得無所有處者,從其定中,出定之後:

1. 於無所有處不復樂入,亦不思惟此處的行、狀、相;

2. 又,貪愛識無邊處之欲。

★此時,應自檢行:此無所有處定,已成劣分。

 

★八、已得非想非非想處者,從其定中,出定之後:

1. 於非想非非想處不復樂入,亦不思惟此處行、狀、相;

2. 又,貪愛無所有處之欲。

★此時,應自檢行:此非想非非想處定,已成劣分。