MBS Home

美國菩提學會圖書館書目分類瀏覽

 

型 態:
 分類號   瀏覽詳細分類   列出本類 
 400  律及其釋
 410  聲聞戒律詳細分類
 420  菩薩戒律詳細分類
 490  其他律

回到分類瀏覽首頁    分類瀏覽說明